រហូត​ថ្ងៃទី​៣០​មេសា​ខាងមុខ បើ​មិនមាន​អ្វី​ប្រែប្រួល កម្ពុជាអាច​រួច​ចាក​ផុតពី​ជំងឺកូ​វីដ​១៩​នេះហើយ​ – CEN