វាយ​សម្លាប់​មិត្តភក្តិ​ពេល​​ដើររក​ឃ្មុំ​ក្នុងព្រៃ ហើយ​បង្វែងដាន​សមត្ថកិច្ច​ – CEN