ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡាក្នុងឆ្នាំនេះ ដែល​ត្រូវ​ផ្អាកដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN