មក​មើល​ប្រទេស ៥ ដែលមាន​ការឆ្លង​វីរុស COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត​ – CEN