ដើម្បី​ការសិក្សា​របស់​សិស្ស ជំរុញ​ឲ្យ​គ្រូ​ជំនាញ ត្រូវ​បង្ហាត់បង្ហាញ​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ – CEN