ការឧបត្ថម្ភ​របស់​ស​ប្បុរ​សជន ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ស្ថានភាព និង​តម្រូវ​ការចាំបាច់ នាពេល​បច្ចុប្បន្ន ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN