មេរោគ​កូ​វីដ​១៩ មាន​ឥទ្ធិពល ធ្វើ​ឲ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល កែសម្រួល​នៃ​មុខព្រួញ​សេដ្ឋកិច្ច និង​កែសម្រួល​លើ​ការចំណាយ​គ្រប់បែបយ៉ាង​ – CEN