វិ​បិ​ត្ត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ប្រែក្លាយ​កសិកម្ម​កម្ពុជា ទៅជា​វិស័យ​ដ៏​មាន​កាលានុវត្តភាព សម្រាប់​ប្រជាកសិករ​កម្ពុជា​បង្កើន​ការដាំដុះ​ – CEN