ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​ប្រទេសជាតិ​ស្ថិតក្នុង​ភាពអាសន្ន កំណត់​សិទ្ធិអំណាច​របស់​រាជរ​ដ្ឋា​ភិ​បាល – CEN