រដ្ឋ នឹង​សង​ថ្ងៃ​ឈប់​ចូលឆ្នាំ​នេះ​វិញ ចំនួន ៥ ​ថ្ងៃ នៅពេល​ចប់​កូ​វីដ​ – CEN