កម្មវិធី WhatsApp ចេញ​ការកំណត់​ថ្មី​នូវ​ចំនួន​ផ្ញើ​សារ​បន្ត​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការចែក​ចាយ​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​ – CEN