បារាំង​ក្លាយជា​ប្រទេស​ទី ៤ ដែលមាន​អ្នកស្លាប់ ដោយសារ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​លើស ១០.០០០​នាក់​ – CEN