ក្រុមហ៊ុន​ស្មា​ត ដាក់ឈ្មោះ​ប្រព័ន្ធ​របស់ខ្លួន #StaySafe-Smart លើ​ទូរស័ព្ទដៃ ​ដើម្បីលើកកម្ពស់​ការ​ឃ្លាតឆ្ងាយ​ពីគ្នា​ក្នុងចំណោម​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN