​ដោយសារ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ញុះញង់​សង្គម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន លុប​អាជ្ញាប័ណ្ណ TVFB​ទាំងអស់ – CEN