សមត្ថកិច្ច​ប្រចាំ​តាម​ច្រកទ្វារព្រំដែន ត្រូវ​ពិនិត្យ​ឲ្យ​ហ្មត់ចត់​ពី​សុខភាព​ពលករ​ខ្មែរ ទើប​ចេញពី​ថៃ​ត្រឡប់ មក​កម្ពុជា​ – CEN