មិន​ត្រឹមតែ​ចាប់ខ្លួន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ! អាជ្ញាប័ណ្ណ TVFB របស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ក៏ត្រូវ​លុបចោល​លែង​ឱ្យធ្វើ​អាជីវកម្ម និង​បញ្ជូន​ខ្លួន​ទៅ​តុលាការ​ – CEN