មន្ត្រី​ជាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវ​ចូលរួម​ធ្វើ​អនាម័យ សណ្ដាប់ធ្នាប់​ល្អ ដើម្បី​ទីក្រុង​ស្អាត​ – CEN