ធ្វើទាហានតាំងពីពេលណា? អាយុ ៣៧ ឆ្នាំសោះពាក់ផ្កាយ ៤ ! ចាប់​ឃាត់ខ្លួន​​ផ្កាយ​មាស​បួន​ក្លែងក្លាយ​ម្នាក់ និង​ម្នាក់ទៀត​កំពុង​តាមរក​ – CEN