សហគមន៍​កសិកម្ម​ទូទាំងប្រទេស ស្នើ​រាជរដ្ឋាភិបាល មេត្តា​បន្ត​ទប់ស្កាត់ ឬ​កាត់បន្ថយ​ការនាំ​ចូល​ផលិត ផល​បន្លែ​ពី​ប្រទេសជិតខាង​ – CEN