ឆក់ទូរស័ព្ទដៃមានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ អាយក្លោត សម្រេចបានមួយថ្ងៃ ប៉ូលីសចាប់ដាក់ខ្នោះ ដកហូតបានថ្នាំញៀនជាច្រើនកញ្ចប់ – CEN