ចិន កំពុងមាន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ថ្មី​កើនឡើង ដោយ​ថ្ងៃនេះ មាន​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ជាង ៦០​នាក់ – CEN