កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​កាបរទេស​អ​ស៊ាន ធ្វើឡើង​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ ជា​វិធានការ​ឆ្លើយតប​និង ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN