អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន លើ​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម គឺ​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ ចំពោះមុខ​ច្បាប់ – CEN