អធិការ​ការងារ នឹង​ចុះសម្រង់​ទិន្នន័យ​ផ្លាកលេខ​រថយន្ត និង​ផ្តល់​ប័ណ្ណ​អនុញ្ញាត​ដឹកជញ្ជូន​កម្មករនិយោជិត នៅតាម​ទីតាំង​រោងចក្រ​ – CEN