មន្ត្រី​តៃវ៉ាន់​៖ ចំហុយ​ម៉ាស់​ប្រើ​រួច​នៅក្នុង​ឆ្នាំងបាយ រយៈពេល ៣ នាទី នោះ​មេរោគ​នឹងត្រូវ​បានសម្លាប់ ហើយ​អាច​ប្រើ​បាន​ច្រើនដង​ – CEN