ផ្ដល់​ប្រាក់​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​កីឡាករ ​គ្រូ​បង្វឹក និង​គ្រូ​ជំនួយ​, ការយឺតយ៉ាវនេះ គឺមកពីមិនទាន់មានថវិកា – CEN