រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិថា អាមេរិចនៅពេលនេះ កំពុង​​ផ្តោត​សំខាន់លើការប្រកួតប្រជែងអំណាចជាមួយ រុស្សី និងចិន – CEN