អ្នកធ្វើដំណើរ​តាមផ្លូវ ចេញចូល​ខេត្តបាត់ដំបង មាន​តិចតួច​ប៉ុណ្ណោះ ចាប់ពី​ដល់​ម៉ោង​កំណត់​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN