ភីលីពីន ផ្អាកបញ្ជូនកម្មករទៅគុយវ៉ែត​ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតករណីធ្វើអត្តឃាតរបស់កម្មករខ្លួ​នជាច្រើន ក្នុងប្រទេសនោះ – CEN