ដឹក​ពលករ​ខ្មែរ​មកដល់​បាត់ដំបង​ទាំងយប់ ដើម្បី​ពិនិត្យ​សុខភាព មុននឹង​ដឹក​ជូនទៅ​ស្រុកកំណើត​ – CEN