នៅ​ឆ្នាំនេះ អ្នក​ផលិត​អំបិល រំពឹងថា អាច​ផលិត​អំបិល​បាន​ចំនួន ៦​ម៉ឺន​តោន – CEN