ក្រុមហ៊ុន Cambodia Airways ប្រកាស​ពង្រីក​ធុរកិច្ច នៅ​កម្ពុជា ក្រោយ​កូ​វីដ​១៩​ចប់​ – CEN