​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា កើតចេញពី​ណា ទៅណា និង​មានជីវិត ដល់​ពេលណា​? – CEN