សិស្សសាលាបឋមសិក្សាក្រាំងតាមុំ នៅក្នុងស្រុកទឹកផុសអំពាវនាវទៅក្រសួងអប់រំ និងសម្តេចតេជោ ជួយកសាងអគារសិក្សា – CEN