ចិន​ប្រកាសថា មាន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ពី​ប្រភព​ខាងក្រៅ​ជាង ១០០​នាក់​បន្ថែម​ – CEN