កាំភ្លើង​ស្រោបមាស ត្រូវបាន​ផលិត​ដោយឡែក​សម្រាប់​តែ​លោក Trump – CEN