ស្ថានីយ​រោងចក្រ​ថាមពល ដើរ​ដោយ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ទី ៣ ដំណើរការ​ – CEN