ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​វៀតណាម​អ៊ែរ​ឡាញ ពិចារណា​ដក​ភាគហ៊ុន ចេញពី​កម្ពុជា​ – CEN