អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​មណ្ឌល​ស្វាយរៀង រួមជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ភូមិ​-​ឃុំ ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ផ្សព្វផ្សាយ វិធី​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ ពី​ការឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ – CEN