ទម្លាប់​រស់នៅ និង​បរិភោគ​ទាំងនេះ នឹង​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ចៀស​ផុតពី​ជំងឺមហារីក​ – CEN