ទោចម្កុដគូទី៣ ត្រូវបានព្រលែងក្នុងព្រៃឧទ្យានអង្គរ – CEN