សង្គម​ចិន ប្រឈម​នឹង​អតុល្យភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ ព្រោះតែ​កង្វះ “​ភេទ​ស្រី​” ដល់​ទៅ​… ៦០​លាន​នាក់​ – CEN