ចិន​អនុម័ត ឲ្យ​ធ្វើតេស្ត សាកល្បង​វ៉ាក់សាំង ២​ទៀត​ – CEN