​សម្ដេច​តេ​ជោ ៖ ផលប៉ះពាល់​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ បានមក​ដល់​លឿន និង​មាន​ទំហំ​ធំ ហើយ​កំពុង​រីក​រាលដាល ពី​វិស័យ​មួយ ទៅ​វិស័យ​មួយ ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​ – CEN