ក្រុមហ៊ុន អ អិ​ម អេ នឹង​ចុះ​ក្នុង​ផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​នៅ​ថ្ងៃ​២៩​ខែមេសា​ – CEN