កិច្ចប្រជុំ​ពិសេស អាស៊ាន​បូក​៣ ស្តីពី​បញ្ហា​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ តាមរយៈ Video Conference(វីដេអូ) – CEN