ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ នឹង​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី OpenTraceKH សម្រាប់​ស្វែងរក​បុគ្គល ដែល​ធ្លាប់មាន​ទំនាក់ទំនង ជាមួយ​អ្នករក​ឃើញថា មាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN