អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ប្រទេសជាតិ​ស្ថិតក្នុង​ភាពអាសន្ន អាច​រឹតត្បិត​សិទ្ធិសេរីភាព ក្នុងការ​បញ្ចេញមតិ​សិទ្ធិ​ខាង​សមាគម និង​សិទ្ធិ​ជួបជុំ​ – CEN