កម្ពុជា និង​ទី​ម័​រ​ឡេ​ស្តេ នឹង​ខិតខំ​ជំរុញ ឱ្យមាន​ការផ្លាស់ប្តូរ ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច វិនិយោគ និង ទេសចរណ៍ ឱ្យ​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​ – CEN