ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​ចេះ​ការពារ​ខ្លួន និង​មានការ​យល់ដឹង ពី​របៀប​ការពារ ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN